Info

Skärkäll

ateljé&ekoby

Info

 

Vatten och avlopp

Vi har eget vatten och avlopp. Vatten får vi från tre stycken grävda brunnar. Namnet Skärkäll stammar från namnet källa. Tidigare fanns en källa i mitten av dalen men den är svår att hitta nu.

Vi ha flera avloppsdammar som bygger på två olika reningsprinciper, biologiska dammar respektive rotzonsdammar.

 

Biologisk damm

I dammarnas ytskikt sker reningen av östra Skärkälls avlopp. Plankton sam-arbetar med insekter och omvandlar det oorganiska materialet till organiskt. Växter etablerar sig och suger upp närsalterna, som inte får hamna i grundvattnet. För att kretsloppet ska fungera optimalt måste ytan ibland ”skördas”. Provtagning sker regelbundet.

 

Rotzon

Här tas avloppet om hand från boende på västra sidan av dalen av en blandning av växter, somliga med ihåliga skaft som ska dra ner syre till rotzonen. Där nere bland rötterna sker den viktiga processen, där det oorganiska materialet bryts ner i en miljö, som ömsom är syrerik och ömsom syrefattig.

Skärkäll 45748 Hamburgsund webansvar mail@perpixel.se