Info

Info


Vatten och avlopp

Vi har eget vatten och avlopp. Vi tar vatten från tre brunnar. En är djupborrad och har radon-avskiljning. Namnet Skärkäll härrör från namnet källa. Tidigare fanns en källa i mitten av dalen.

Vi har flera avloppsdammar för rening av gråvatten, en samling av öppna biologiska dammar och en rotzonsvariant. 

För övrigt använder de flesta torrdass. Några har förbränningstoaletter och snart ska några ansluta minireningsverk för vattentoaletter.Skog och mark

Före år 1988 brukades fastigheten som en mindre gård med djur och litet uttag av skog.

Fastigheten är 33 ha varav 7 ha åker/äng. Består i stort av en dalgång omgiven av högre berg. Två mindre inägor flikar ut från den gräsbevuxna dalgången. På ängarna går grannens kreatur sommartid.


När gården övertogs av ekobyföreningen för drygt 30 år sedan hade skogen i vissa delar redan börjat växa igen. Skogen på låglänta områden har en gång varit öppen skogsbetesmark med stora enbestånd och gletrksvuxna lövträd. Skogsbetet övergavs nog för ganska många år sedan. Man ser stora hav av döda enar där det idag växer stora lövträd. Även gran och tall har fått visst fäste och medfört att en, hassel och undervegetation försvunnit i de tätare delarna av skogsmarken.


Under första ekobytiden höggs skog för virke och röjning skedde runt åkrar för fårskötsel och ved.

Men under ganska många år växte speciellt kantzonen runt inägorna till sig med större träd främst björk, al och asp.

Sedan ett tiotal år tillbaks har vi fått nya krafter och håller på att återskapa skogsmarken mot en mer ursprunglig och öppnare form av varierad fullskiktad skog och kantzoner och underskikt med hassel, rönn, en och hägg.

Vi tar även ut en del ved. Håller efter granen men låter även vissa områden få växa igen. Döda och fallna träd får ibland ligga kvar. På höglänta hällmarksområden med kala berg växer bara lavar och små tallar. 

Det finns några få mindre områden med planterad enskiktad storvuxen gran och tall.

Asp och björk och al dominerar kring dalen. Man hittar även ek, sälg, rönn, lönn och fågelbär.

Kusttrakterna i Bohuslän stod kalhuggna vid förra sekelskiftet, men vi har några gamla knotiga tallar som nog är äldre än så, som då undgick ödet.

På fastigheten står resterna av en smedja och stenbrytning.

Under yngre stenåldern låg dalen i vattenbrynet och avlagrade lera, sand och strandvallar. Skalbankar bidrar till högre ph-värde i grundvattnet runt dalen. 


Marken är mycket varierad, man hittar sanka områden med al, vattensamlingar, en liten sandtäkt, en större bäck och även torrare områden där det bara växer tall. Finns död ved och hålträd. Lingon och blåbär. Vildapel och körsbär. Björnbär och slån.


Vi är omgivna av flera skogsfastigheter, några använder traktskogsbruk men flera delar vår ambition att plockhugga eller bara låta skogen får vara.

En stor grannfastighet som gränsar en bit söderut kalhöggs i början av 90-talet och återplanterades men sedan har inget gjorts. Det har skapat en varierad tät skog där granen dominerar men på vissa ytor har även björk, al , ek och hassel hållt ställningarna. Tidgare har det varit odlingsmark men planterades första gången i början av 1900-talet. Vår väg till byn går igenom detta område.